de kerkfabriek van Hooge Mierde geeft een lening


Bron : akte ivm kerk van Hooge Mierde - 10/1/1729 - Rijksarchief Antwerpen : Oud Gemeentearchief Arendonk OGA Erfrenten 3093 : 1719 september 4 - 1750 februari 12, 1 deel -  transcriptie 27/9/2022 door Toon Van Eemeren


De kerkfabriek geeft een lening aan Augustijn Dens voor een aanzienlijk bedrag. Dens aanvaard de rente van 1,1 %. Hij overlijdt echter kort daarna, want zijn kinderen en erfgenamen lossen de schuld al af na 15 maanden. Dit deden ze waarschijnlijk zodat ze de erfenis konden verdelen of omdat ze bepaalde gronden wensten te verkopen, die moesten dus vrij van lasten zijn. De 4 gronden die hij in onderpand geeft liggen allen op de Horst : "den patersacker, het quaetveld, de goirshoeck, de voorste veld", alles samen een 25 hectaren akkergrond. 

Hieronder ziet u de volledige transcriptie. Transcriptie:

De fabricque der Catholicque

kerke van hoogemierde

 

[tekst in zijmarge volgt na doorstreepte tekst]

 

Comparerende voor ons schepenen der vrijheijt van

Arendonck ondergenaemt Augustijn Dens president

schepene, kende ende lijde veel ende deughdelijck

ontfangen te hebben ende schuldigh te sijn aen den

Eerwaerdigen heere pastoor van hoogemierde in -

qualitieijt als superintendent der Catholique kerke

aldaer, Jan van mol ende anthoni geerts als kerck

meesters der voornoemde kercke vanhooghmierde ende

dat tot behaeff der fabricque vande voornoemde kercke

eene somme van drij hondert en seventhien guldens en

vijff stuijvers courant gelt den pattacon gerekent op

sessenvijftigh stuijvers den Coninck schellinck a silver

stuyvers, ende voorts alle andere specien naer advenant.

waer van hij comparant beloft interest te betaelen

tegens drij guldens en vijftich stuijvers van het

hondert s'iaers in te gaen op heden datao deses (inlos)

ende vrij gelt van 10.20ste alste .(iord)) mindere ende meerdere

penningen, bede ende impositien bedaght ende onbedaght

naer rate des tijts totte effectieve aflossinge ende voldae

ninge .... , tot valsditeijt ende afsenrantie van het voorschreven

Capitael cum intresse hij comparant heeft verbonden

ende specialijcken gehijpothicqueert eerst eenen acker

genaemt den patersacker groot omtrent anderhalf loopen

gegenover de oost Cosmas de vocht, suijt en noort den aenlijder

west Jan Aerts cum focoribus  Item een parceel erffnie

genaemt het quaetvelt groot omtrent vier loopen oost

adriaen Dens nicolaessoon Suijt en noort de straet en west den

aenlijder. Item een parcheel erffine genaemt den goirshoeck

groot uit geheel acht loopen oost ian aerts suijt de biesen

west den verlijdde en noort den straet, Item ende ten lesten

een parcheel effnie genaemt de voorste velt groot .....

twee loopen oost en suijt de straet, west de kinderen

adriaen aerts ende noort den verlijder, alle gelehgen op

het horstien, ende de selve Commerloos en vrij salvio

sheeren chijns ende hunne gerechtige sertitueten van wegen

 

ende ....laeten ingeval als wij verstonden op het

verclaeren noghtans van den comparant om bij gebreke

van betaelinge de voorn: panden te mogen Subhasteren

ende bij subhastatie in recht de selve met eenen

sondachsen kerckgebode te mogen vercoopen sonder

eenige andere rechtsvoorderinge daeromme te moeten

intenteren want met recht geschiet is. Alles sonder arch

list .... Arendonck desen 10 january 1729 coram

Bartholomeus Spoormans et Martinio maes scabiris

 

[tekst in de zijmarge]

 

Dobb: geschr:

op sey: 6 St:

 

compareerde voor

ons schepenen ...

dilis schuermans

dilis birens, ende

gevaert verbruggen

schepen en, ende

Jan van Nis ... ...

anthonis hendricx

kerkmeesters

respe. van hooghe

mierde, verclaeren

bij desen te con:

senteren in de

cassatie ende

te niet doeninge

van dese capitaele

rente van 317=

gls 5 St: met de

intresse van dij en

(vesmitt) op reden

door Peeter Dens

ende ... ...

Dens Kinderen

van wijlen augustijn

Dens twee ...

... .......

rente idem voor

de hellichte

sijn gemaeckt

ende geleden:

artuin desen

6 april 1730

coram [doorstreept woord]

Corstiaen goris

ende hendrick

vanden kieboom

schepenen

Dobb: geschr

Seg: 6 Stvrs


Bron Wikipedia : De loopense, ook wel gespeld als lopense,is een oude Zuid-Nederlandse oppervlaktemaat. De klemtoon ligt op de eerste lettergreep. Het woord loopense is een verbastering van loopensaet, de oppervlakte die ingezaaid kon worden met één loopen, een houten zaaikorf. De precieze grootte van een loopense verschilde per regio. Een Bredase loopense is 1615 m². In Oost-Brabant is een loopense gelijk aan 1655 m².Alfabetische naam-index

Aerts Jan

Birens Dilis

Dens Adriaen Nicolaessoon

Dens Augustijn

Dens Peeter

Devocht Cosmas

Geerts Anthoni

Goris Christiaen

Hendricx Anthonis

Maes Martinio

Schuermans Dilis

Spoormans Bartholomeus

Vanden Kieboom Hendrick

Van Mol Jan

Van Nis.... Jan

Verbruggen Gevaert